Dokumenty | Bank Spółdzielczy w Zatorze
+

Dokumenty i informacje

Pozostałe > Udziały Banku

Udziały Banku Spółdzielczego w Zatorze

Wyciąg ze Statutu Banku Spółdzielczego w ZatorzeIII. Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 5
 1. Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego) może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
 3. Wszelkie zmiany danych w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.
 4. O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 5. O uchwale o przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego lub uchwale odmawiającej przyjęcia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 zdanie 3, składający deklarację powinien zostać powiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 6. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Rada Nadzorcza zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie jest ostateczna.
§ 6
 1. Członkowie mają prawo:
  1. brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
  2. wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  3. otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
  4. uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  5. przeglądać rejestr członków,
  6. oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
 2. Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.
 3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu wskazać osobę, której Bank Spółdzielczy obowiązany jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
 4. Jeżeli członek nie wskazał osoby, o której mowa w ust. 3, spadkobierca zmarłego członka Banku Spółdzielczego dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku Spółdzielczego lub złożył deklarację przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w Statucie.

§ 7
Członkowie są zobowiązani:
 1. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 3. troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 4. brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 5. uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 6. zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

§ 8
Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania. Członek Banku Spółdzielczego, jego małżonek i wierzyciel członka lub Banku Spółdzielczego ma prawo przeglądać rejestr.

§ 9
 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. wystąpienia za wypowiedzeniem,
  2. wykreślenia z rejestru członków,
  3. wykluczenia,
  4. śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.
 2. Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się członka z rejestru.
 3. Bank Spółdzielczy może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.

§ 10
Członek może być wykreślony z rejestru członków w przypadku gdy:
 1. przestał odpowiadać wymogom przewidzianym w Statucie i przepisach prawa, jakim winien odpowiadać członek,
 2. nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, w tym również gdy nie wpłacił wpisowego lub nie wniósł udziałów w terminie przewidzianym w niniejszym Statucie.

§ 11
 1. Skreślenie z rejestru członków następuje w razie śmierci członka, ze skutkiem od dnia zgonu.
 2. Skreślenie z rejestru członków następuje również w przypadku ustania osoby prawnej, która jest członkiem Banku Spółdzielczego, ze skutkiem od dnia utraty osobowości prawnej.
 3. Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy powinni w celu wykonywania przechodzących na nich praw majątkowych zmarłego ustanowić wspólnego pełnomocnika lub wskazać zarządcę ustanowionego przez sąd przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną.

§ 12
 1. Wykluczenie członka może nastąpić, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Banku Spółdzielczym nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.
 2. Przyczynę wykluczenia stanowią:
  1. umyślne działanie na szkodę Banku Spółdzielczego lub działanie wbrew jego interesom lub interesom innych członków,
  2. uporczywe i zawinione niewykonywanie istotnych obowiązków statutowych lub zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego.

§ 13
 1. Wykluczenia lub wykreślenia członków dokonuje Rada Nadzorcza. Przed podjęciem uchwały Rada Nadzorcza ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka. Rada nadzorcza może dokonać wykluczenia lub wykreślenia członka bez wysłuchania jego wyjaśnień, jeżeli nie stawił się na posiedzenie Rady, a o terminie posiedzenia i porządku jej obrad, obejmującym podjęcie uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu, został powiadomiony. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie z uzasadnieniem o jego wykreśleniu albo wykluczeniu w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 2. Członek wykluczony lub wykreślony z rejestru członków ma prawo:
  1. odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania Przedstawicieli - odwołanie w formie pisemnej należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia o treści uchwały z uzasadnieniem,
  2. zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.
 3. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli, o ile wpłynie z zachowaniem terminu wymaganego do zwołania Zebrania Przedstawicieli, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek powinien być zawiadomiony o terminie Zebrania Przedstawicieli co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny na posiedzeniu przy rozpatrywaniu odwołania i je popierać. Bank Spółdzielczy doręcza odwołującemu się odpis uchwały Zebrania Przedstawicieli z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
 4. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
  1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania Przedstawicieli,
  2. bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Zebrania Przedstawicieli odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej,
  3. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,
  4. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Zebrania Przedstawicieli.

§ 14
 1. W sprawach spornych między członkiem a Bankiem Spółdzielczym rozpatrywanych w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania:
  1. od uchwał Zarządu – do Rady Nadzorczej,
  2. od uchwał Rady Nadzorczej – do Zebrania Przedstawicieli.
 2. W każdym przypadku odwołanie przysługuje tylko do jednego organu Banku Spółdzielczego i może być wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia z uzasadnieniem o uchwale Zarządu lub Rady Nadzorczej, które powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania od uchwały, terminie jego wniesienia oraz skutkach jego niezachowania. Wniesienie odwołania po terminie powoduje jego odrzucenie i uprawomocnienie się zaskarżonej uchwały. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie wskazanego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwi je wyjątkowymi okolicznościami.
 3. Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 3 miesięcy, a Zebranie Przedstawicieli na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 12 miesięcy. Bank Spółdzielczy jest zobowiązany doręczyć odwołującemu się członkowi uchwałę organu odwoławczego na piśmie wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
 4. Wniesienie odwołania powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania wewnątrzspółdzielczego, jednak przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpoznać odwołanie. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej.
 5. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

IV. Wpisowe i udziały


§ 15
 1. Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć) i zadeklarować oraz wpłacić, co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 100,00 zł (słownie złotych: sto).
 2. Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale Zebrania Przedstawicieli. Rada Nadzorcza może w szczególnych okolicznościach uchwałą rozłożyć członkowi na jego wniosek zapłatę zadeklarowanych udziałów w określonych ratach.
 3. Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.
 4. Członek może wypowiedzieć udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i upływa z ostatnim dniem roku obrotowego. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Członek nie może żądać zwrotu wpłat udziałów dodatkowych /nadobowiązkowych/, przed upływem okresu wypowiedzenia udziałów.
 5. Wypłata udziałów dodatkowych /nadobowiązkowych/ następuje w roku następnym po roku obrotowym, w którym upłynął termin wypowiedzenia udziałów dodatkowych /nadobowiązkowych/. Wypłata powinna nastąpić w sposób określony przez członka, w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Zebranie Przedstawicieli, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.
 6. Przy wypłacie udziałów, o których mowa w ust. 5, Bank Spółdzielczy może dokonać potrącenia roszczeń wynikających z jego statutowej działalności, jeżeli roszczenia Banku Spółdzielczego stały się wymagalne przed terminem wypłaty udziałów.
 7. Udziały mogą być oprocentowane z podziału nadwyżki bilansowej w wysokości ustalonej każdorazowo przez Zebranie Przedstawicieli. Kwota przypadająca dla każdego członka jest naliczana od stanu udziału członkowskiego za dni pozostawania salda na rachunku udziałów w danym roku obrotowym.
 8. Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa.
 9. Nie dokonuje się wypłat udziałów zgodnie z ust. 5, jeżeli nie uzyskano zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku, gdy na podstawie art. 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 takie zezwolenie jest wymagane.

§ 16
 1. Członek przed ustaniem członkostwa nie może żądać zwrotu wpłat na udziały obowiązkowe.
 2. Wypłata udziałów obowiązkowych po ustaniu członkostwa następuje w roku następnym po roku obrotowym, w którym ustało członkostwo. Wypłata powinna nastąpić w sposób określony przez członka, w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Zebranie Przedstawicieli, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.
 3. Przy wypłacie udziałów, o których mowa w ust. 1, Bank Spółdzielczy może dokonać potrącenia roszczeń wynikających z jego statutowej działalności.
 4. Z upływem okresu określonego w ust. 2 roszczenia byłego członka o wypłatę udziałów stają się wymagalne.
 5. W razie otwarcia likwidacji w ciągu 6 miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Banku Spółdzielczego, obowiązany jest on wobec Banku Spółdzielczego do uczestniczenia w pokrywaniu jego strat tak, jak gdyby był nadal członkiem.
 6. Nie dokonuje się wypłat udziałów zgodnie z ust. 2, jeżeli nie uzyskano zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku, gdy na podstawie art. 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 takie zezwolenie jest wymagane.

§ 16a
 1. 1. Zarząd Banku Spółdzielczego jest uprawniony do wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały. Podejmując decyzję w tym zakresie Zarząd Banku Spółdzielczego bierze pod uwagę w szczególności przesłanki określone w art. 10c ust. 1a ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
 2. 2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały nie później niż 21 dni przed terminem wypłaty. Zarząd informuje członków żądających zwrotu wpłat na udziały pisemnie o podjętej uchwale, w terminie 10 dni od dnia podjęcia uchwały. Do zawiadomienia załącza się kopię uchwały.
 3. 3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 nie stosuje się przepisu art. 32 ustawy Prawo spółdzielcze.
 4. 4. W przypadku ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały Zarząd Banku Spółdzielczego może dokonać wypłat członkom żądającym zwrotu wpłat na udziały. Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym ustały te przesłanki, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego. Wypłata powinna nastąpić w sposób określony przez członka, w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Zebranie Przedstawicieli.

§ 16b
Postanowienia § 15 ust. 4-9, § 16 i § 16a stosuje się odpowiednio w przypadku wykluczenia, wykreślenia lub skreślenia członka.

§ 17
 1. Członek uczestniczy w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 2. Członkowie nie odpowiadają wobec wierzycieli Banku Spółdzielczego za jego zobowiązania.

§ 18
Roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału w nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.